Ochrana osobných údajov

Tento dokument obsahuje podmienky Ochrany osobných údajov

Informace o zpracování osobních údajů Uživatelů aplikace Czech Taxes online dle čl. 13 GDPR1

1. Kdo je správcem osobních údajů?

 1. Online taxes s.r.o., IČO: 06326609, se sídlem Praha 5, Košíře, Zahradníčkova 1220/20a, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280309 jakožto poskytovatel aplikace Czech Taxes online (dále „Poskytovatel“) dostupné na https://www.czechtaxesonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na e‑mail info@czechtaxesonline.cz

2. Jaké osobní údaje Poskytovatel zpracovává?

 1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů zadaných v Aplikaci, zejména pak v tomto rozsahu:

  • identifikační a kontaktní údaje Uživatelů (zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, korespondenční adresa, telefonní číslo, e‑mailová adresa, místo narození, rodné číslo).
  • popisné údaje (zejména údaje finanční povahy – personální a mzdové údaje, čísla bankovních účtů, účetní doklady zahrnující osobní údaje apod.).
  • údaje o třetích osobách ve vztahu ke Uživateli (identifikační a popisné údaje manžela/manželky/dětí Uživatele).

3. Proč tyto osobní údaje Poskytovatel zpracovává a co jej k tomu opravňuje?

 1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů zejména z těchto důvodů (účelů):
  • uzavření/plnění smlouvy, a to na základě článku 6/1 b GDPR. Uživatel nemá zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout, nicméně bez těchto údajů nemůže být smlouva uzavřena a/nebo podle ní nemůže být plněno.
  • evidenční a organizační účely, a to na základě článku 6/1 f GDPR. Poskytovatel zpracovává osobní údaje ve svém oprávněném zájmu (vedení databáze Uživatelů, evidence přístupových údajů, evidence pohledávek apod.). Vůči tomuto zpracování lze vznést námitky.
  • fakturace a vedení účetnictví, a to na základě článku 6/1 c GDPR. Zpracování probíhá na základě zákonem stanovené povinnosti. Zpracování nelze odmítnout.
  • přímý marketing, a to na základě článku 6/1 f GDPR. Uživatel je oprávněn odmítnout zasílání obchodních sdělení. Lze tak učinit na e‑mail: info@czechtaxesonline.cz.
 2. Ke zpracováním uvedeným v článku 3.1 není zapotřebí souhlasu Uživatele. 
 3. Poskytovatel může zpracovávat i jiné osobní údaje, a to na základě čl. 6/1 a GDPR – tj. souhlasu Uživatele. O zpracování na základě souhlasu je Uživatel informován přímo při jeho udělení na Webu, kdy je sdělen rozsah zpracovávaných osobních údajů (tj. jaké údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem). V ostatním se přiměřeně uplatní informace uvedené v tomto dokumentu. 

4. Jak Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů a komu je může poskytnout?

 1. Zpracování osobních údajů Uživatelů probíhá manuálně i za použití automatizovaných prostředků. Automatizovaně dochází ke zpracování zejména v rámci Aplikace. Osobní údaje jsou zpracovávány: 
  • zaměstnanci Poskytovatele.
  • externími zpracovateli, se kterými Poskytovatel spolupracuje, a s nimiž má uzavřenou řádnou smlouvu o zpracování osobních údajů. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů / větší množství zpracovatelů, bude Uživatel o zpracovatelích informován na základě žádosti.
 2. Osobní údaje Uživatelů mohou být také poskytnuty subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny požadovat sdělení osobních údajů (např. Policie ČR, kontrolní úřady apod.). 
 3. Osobní údaje nejsou předávány do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci (tzn. mimo EU).  

5. Jak dlouho bude Poskytovatel uchovávat osobní údaje?

 1. Poskytovatel bude osobní údaje Uživatelů poskytnutých v rámci Aplikace uchovávat po dobu existence Účtu, maximálně však po dobu 24 měsíců od poslední využití Aplikace Uživatelem. Po uplynutí této jsou údaje automaticky smazány. V ostatních případech po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné promlčecí lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv Poskytovatele. Konkrétní informace o délce uchování osobních údajů budou Uživateli na žádost sděleny. 
 2. V případě, kdy ke zpracování bude docházet na základě souhlasu, tak po dobu uvedenou v konkrétním souhlasu. Uživatel bere na vědomí, že souhlas uděluje dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat na výše uvedeném kontaktu.

6. Jaká jsou práva Uživatelů?

 1. Uživatel má právo na:
  • zpřístupnění zpracovávaných osobních údajů, opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů.
  • odvolání souhlasu ohledně zpracování osobních údajů.
  • výmaz osobních údajů, pokud pomine účel či právní důvod pro jejich zpracování.
  • omezení zpracování osobních údajů; současně má Uživatel právo vznést námitku proti zpracování v případě zpracování na základě oprávněného zájmu.
  • poskytnutí informace o třetích osobách, kterým byly osobní údaje zpřístupněny.
  • získání osobních údajů ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, aby mohl data dále využívat on nebo jiných správce osobních údajů.
  • oznámení ohledně porušení zabezpečení osobních údajů, pokud takové porušení představuje vysoké riziko pro jeho práva a svobody, ledaže se Poskytovateli povedlo již zavést technická a organizační ochranná opatření nebo opatření, která zajistí, že vysoké riziko se pravděpodobně neprojeví. 
 2. V případě, že se Uživatel domnívá, že Poskytovatel při zpracování osobních údajů porušili právní předpisy, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se domáhat soudní ochrany.

7. Cookies

 1. Cookies jsou malé textové soubory, které vytváří Web a ukládá je do zařízení používané Uživatelem. Zařízení je pak identifikováno, když se Uživatel na server vrátí. Obvykle se do cookies nahrávají uživatelské předvolby (například jazyk zvolený na stránce) nebo nějaký stav věci (jestli je Uživatel přihlášen, volba jeho preferencí apod.). 
 2. Poskytovatel používá cookies, aby vytvořil uživatelsky přívětivý Web, lépe poznal jeho Uživatele a věděl, co se mu líbí. K tomu jsou často zapotřebí tzv. cookies třetích stran. Poskytovatel tak může Uživateli nabídnout přesně to, co potřebuje a nebude jej oslovovat nezajímavými nabídkami. Některé cookies mohou sbírat osobní údaje. Poskytovatel používá cookies:
  • za účelem fungování Webu (technické cookies). Takové technické cookies jsou nezbytné, aby Web fungoval tak, jak má. Ukládání technických cookies je v oprávněném zájmu Poskytovatele, a k jejich použití není zapotřebí souhlasu Uživatele.
  • pro účel měření návštěvnosti Webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování Uživatelů na Webu; cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymizované podobě (zde se nejedná o zpracování osobních údajů), nebo v pseudonymizované podobě, při které dochází ke zpracování osobních údajů a která umožňuje identifikaci Uživatele jen při vynaložení značného a odborného úsilí. Ukládání těchto cookies je v oprávněném zájmu Poskytovatele, a k jejich použití není zapotřebí souhlasu Uživatele. 
 3. Uživatel je oprávněn vznést námitku proti používání cookies (omezit cookies) nastavením prohlížeče. Omezení cookies může vést ke snížení kvality fungování Webu. Souhlas se zpracováním cookies může Uživatel kdykoliv odvolat nebo znovu udělit nastavením příslušného prohlížeče.
 4. Poskytovatel používá následující cookies: 
  Název/Vydavatel cookie použité na stránceTyp cookieDoba expiraceVidí její obsah třetí strana?
  AdWordssledovací, remarketing90 dníano
  DoubleClicksledovací, remarketingpersistentano
  Facebooksledovací>persistentano
  Google Analytics (_ga, _gid, _gat)sledovací2 years, 24 hour, 1 minuteano
  PHPSESSIDtechnická (identifikátor aktuálního sezení)sessionne
 5. Cookies jsou viditelné pro následující příjemce:
  • Google Ireland Limited, registrační číslo: 368047, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
  • Vanio Solutions s.r.o., IČO: 01591762, se sídlem Na Šafránce 1758/5, Vinohrady, 101 00 Praha 10.
  • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko.
  • Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000.
  • Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 03668681, se sídlem Lidická 2030/20, Černá Pole, 602 00 Brno.
 6. Výše uvedení příjemci zpracovávají osobní údaje Uživatelů pouze za uvedenými účely a na základě pokynů Poskytovatele v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení osobních údajů. 
 7. Cookies jsou předávány mimo země Evropské unie s dostatečnou zárukou – společnost Google je součástí Privacy Shield.
1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

This website uses cookies

We use cookies to provide a function for social media a to analyse our visits.
Cookies are small text files which can be used by websites to make the user experience more effective.

The law states that we can store cookies on your device if they are absolutely necessary for the operation of this website. For all other types of cookies we need your permission.

×