Obchodné podmienky

Prečítajte si pozorne nasledujúce Obchodné podmienky

Obchodní podmínky pro užití aplikace Czech Taxes online

1. Úvodní ustanovení 

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky pro užití Aplikace, Webu a s tím související práva a povinnosti vzniklé mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Registrací Uživatel souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Web ani Aplikace není určena pro osoby mladší 16 let.

2. Definice

 1. Pojmy uvedené v těchto Obchodních podmínkách mají pro účely Obchodních podmínek následující význam:

Aplikace
Počítačový program Czech Taxes Online dostupný na Webu, který slouží jako jednoduchý online nástroj pro vytvoření Podání.
Autorský zákon
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění. 
Ceník
Ceník, jehož aktuální znění je dostupné ZDE.
GDPR
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Licence
Nevýhradní licence k užití Aplikace specifikovaná v článku 3 Obchodních podmínek.
Občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
Obchodní podmínky
Jsou tyto obchodní podmínky pro užití aplikace Czech Taxes online.
Odměna
Odměna za vygenerování Podání ve výši uvedené v Ceníku. 
Podání
Znamená (i) daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob dle příslušných ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, a Zákona anebo (ii) přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných určených pro Českou správu sociálního zabezpečení a/nebo příslušné zdravotní pojišťovny, vytvořené dle údajů zadaných Uživatelem a vygenerované prostřednictvím Aplikace do souboru ve formátu „PDF“či „XML“.
Poskytovatel
Provozovatel Webu, společnost Online taxes s.r.o., IČO: 06326609, se sídlem Praha 5, Košíře, Zahradníčkova 1220/20a, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280309.
Smlouva
Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence a další práva a povinnosti stanovená těmito Obchodním podmínkami.
Smlouva ZOÚ
Smlouva o zpracování osobních údajů vymezená v článku 7 Obchodních podmínek.
Účet
Účet vytvořený Uživatelem na základě jeho registrace.  
Uživatel
Osoba registrovaná na Webu a užívající Aplikaci. Uživatel smí být v každém případě pouze osoba 16 let a starší.
Uživatel-podnikatel
Uživatel, který je podnikatelem a který využívá Aplikaci ke své podnikatelské činnosti. 
Uživatel-spotřebitel
Uživatel, který využívá Aplikaci mimo rámec své podnikatelské činnosti.
Web
Webové stránky provozované Poskytovatelem na www.czechtaxesonline.cz.
Zákon
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

3. Užití Aplikace, uzavření Smlouvy, Licence

 1. Smlouva je uzavřena okamžikem registrace. Registrací je současně vytvořen Účet a nastaveny přihlašovací údaje Uživatele. Uživatel je povinen chránit své přihlašovací údaje a nesdělovat je třetím osobám. 

 2. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel v souvislosti s uzavřením Smlouvy zpracovává osobní údaje Uživatele v rozsahu uvedeném v informaci o zpracování osobních údajů. Uživatel je povinen informovat o jakékoliv změně ve svých osobních údajích, jež Poskytovateli v souvislosti se Smlouvou poskytl, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy tato změna nastane. 

 3. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel v souvislosti s uzavřením Smlouvy získal emailovou adresu Uživatele a může ji využít pro potřeby zasílání obchodních sdělení týkajících se Poskytovatelových vlastních obdobných výrobků nebo služeb za podmínek stanovených zákonem, pokud toto Uživatel neodmítne. Uživatel je oprávněn odmítnout zasílání obchodních sdělení. Lze tak učinit na e‑mail: info@czechtaxesonline.cz.

 4. Uživatel prohlašuje, že nejpozději v den registrace dosáhl 16 let. Uživatel bere na vědomí, že použití Aplikace nenahrazuje standardní účetní či jiné obdobné služby.

 5. Uživatel má právo užít Aplikaci k vytvoření a následného vygenerování Podání za Odměnu. Součástí Podání bude shrnutí určené pro Uživatele, vygenerované spolu s Podáním a obsahující instrukce ohledně dalšího použití Podání.

 6. Uživateli bude umožněno vygenerování  Podání automaticky (přičemž vygenerováním se rozumí již vytvoření náhledu), na základě odeslání požadavku o vygenerování Podání (prostřednictvím tlačítka „Stáhnout PDF“), a po uhrazení Odměny. Uživatel bere na vědomí, že po vygenerování Podání bude i nadále možné provádět změny v zadaných údajích, s výjimkou jména, příjmení a IČO Uživatele.

 7. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace je ve smyslu Autorského zákona autorským dílem. Veškerá majetková práva k Aplikaci náleží Poskytovateli. 

 8. Poskytovatel tímto uděluje Uživateli Licenci k užití Aplikace za účelem uvedeným v článku  těchto Obchodních podmínek. Licence se sjednává bez územního a množstevního omezení, na dobu trvání Smlouvy, úplatně dle podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách. 

 9. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn bez výslovného souhlasu Poskytovatele udělit podlicenci, postoupit práva k užívání, nebo Aplikaci zpřístupnit jakýmkoliv jiným způsobem, než vyplývá z účelu jejího užívání. Uživatel tak není, bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele, oprávněn Aplikaci rozmnožovat za účelem jejího rozšiřování, pronajímat ani půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti. Uživatel dále není oprávněn Aplikaci upravit, zpracovat, změnit, spojit s jiným dílem, zařadit do jakéhokoli díla souborného či jinak do Aplikace zasahovat. Uživatel je povinen užívat Aplikaci způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy a s dobrými mravy. Uživateli nevznikají udělením Licence žádná práva k ochranným známkám Poskytovatele. 

 10. Uživatel bere na vědomí, že rovněž Web včetně všech jeho částí (logo, jiné grafické prvky, formuláře, texty apod.) jsou autorským dílem, k němuž Poskytovatel vykonává majetková autorská práva. Uživatel není oprávněn k užití těchto autorských děl.  

 11. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace:
 • je omezena pouze na některé typy příjmů.
 • obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran, které mají sloužit jako pomůcka či zdroj informací pro Uživatele. Informace uvedené na webových stránkách třetích stran nejsou ze strany Poskytovatele jakkoliv ověřovány; Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah těchto webových stránek ani za výrobky či služby, které jsou na těchto webových stránkách nabízeny. Poskytovatel nenese odpovědnost za jejich použiti Uživatelem.
 • neumožňuje uplatnění ztráty v příslušném roce vzniklou v předchozích obdobích.
 • neumožňuje uplatnění některých (vzácně uplatňovaných) odečitatelných položek (např. výdaje na výzkum a vývoj, registrační pokladny, odborové příspěvky a platby na budoucí vzdělávání).
 • neumožňuje snížení daně odváděné v České republice o částku uhrazenou na daních v zahraničí
 • neobsahuje přílohy dle smluv o zamezení dvojího zdanění (např. Příloha č. 3 a Příloha dle ustanovení § 38 písm. f) bod 10 Zákona).

4. Další podmínky pro užití Aplikace a Webu

 1. Poskytovatel má právo Aplikaci/Účet kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z Webu. Poskytovatel má právo omezit přístup k Aplikaci za účelem provedení aktualizace a/nebo úpravy, přičemž se zavazuje o této skutečnosti informovat Uživatele prostřednictvím Webu.

 2. Uživatel je povinen zdržet se: 
  • jakéhokoliv zneužívání Aplikace (např. používáním pro páchání/ k napomáhání k trestné činnosti či činnosti, která je v rozporu s dobrými mravy).
  • jakéhokoliv poškozování, narušování funkčnosti, stability či ochranných opatření Aplikace. 
  • přihlašování se pod jiným Účtem bez vědomí jiného Uživatele.

 3. Poskytovatel je oprávněn vymazat Účet a/nebo neumožnit opravu Podání dle článku  v případě, že se Uživatel pokouší zneužít Aplikaci tím, že po vygenerování Podání bude upravovat a pozměňovat Podání takovým způsobem, že bude v zásadě vytvořeno zcela jiné Podání (např. určeno pro zcela jiného klienta, čímž bude Poskytovatel krácen na své odměně). 

 4. Uživatel se zavazuje jednat tak, aby mu užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

5. Technická podpora

 1. Uživatel má možnost zjistit chyby v Podání kontrolou v uživatelském rozhraní Aplikace; opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace. V případě, že není možné chyby opravit přímo v rámci Aplikace, může se Uživatel obrátit na technickou podporu Aplikace dostupnou na e‑mailu info@czechtaxesonline.cz.

 2. Podpora je ze strany Poskytovatele poskytována v pracovních dnech od 9:00 do  12:00. Ustanovení čl.  Obchodních podmínek tímto není dotčeno.

 3. Při komunikaci s Poskytovatelem je Uživatel povinen zajistit, aby veškeré dokumenty, které odesílá Poskytovateli neobsahovali viry či jiné ohrožují/poškozující soubory. 

6. Platební podmínky a způsob úhrady

 1. Odměna za použití Aplikace je uvedena v Ceníku. 

 2. Veškeré platby za použití Aplikace probíhají přes platební bránu provozovanou společností GOPAY s.r.o., IČO: 26046768, se sídlem č.p. 67, 370 01 Planá, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 11030, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY, s. r. o. 

 3. Bližší informace k systému platební brány jsou k dispozici na GOPAY

7. Odpovědnost

 1. Uživatel tímto přijímá výlučnou odpovědnost za jím učiněné kroky při užívání Aplikace, a to zejména při vyplnění, nastavení a použití jednotlivých formulářů. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace nenahrazuje odborné účetní, daňové či jiné obdobné služby. V této souvislosti Poskytovatel, s výjimkou uvedeno v článku  Obchodních podmínek, nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou Uživateli v důsledku užití Aplikace, zejména pak za její nesprávné použití (např. za chybně či neúplně zadané údaje).

 2. Poskytovatel se zavazuje k bezvadné funkčnosti Aplikace, přičemž bezvadnou funkčností se rozumí správný výpočet hodnot na jednotlivých řádcích formulářů, které jsou součástí Aplikace. Za vadu je považována situace, že Aplikace provede nesprávnou kalkulaci některé z hodnot uvedené v příslušném formuláři. Za vadu Aplikace naopak nelze označit skutečnost, že Aplikace nezohledňuje legislativní změny nebo změny předloh formulářů, které nebyly Poskytovateli známy v okamžiku vygenerování Podání nebo že nepracuje na hardwaru, který nebyl dostupný v okamžiku výroby Aplikace. V případě, že Uživatel využije Aplikaci k vytvoření Podání, přičemž následně bude zjištěna chyba v Podání, která je vadou ve smyslu tohoto článku  a Uživateli tak vznikne škoda (např. ve formě pokuty či penále) zavazuje se Uživatel kontaktovat Poskytovatele, který za účelem smírného řešení navrhne možnosti řešení. 

 3. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel činí veškerá potřebná opatření, aby zabránil vzniku a šíření virů či jiných závadných souborů na Webu, příp. v rámci Aplikace. Jejich výskytu však není možné zcela zabránit či je vyloučit. Uživateli je tak doporučeno, aby sám učinil nezbytné kroky k zabezpečení svého zařízení před tím, než začne stahovat a využívat jakákoliv data z Webu/Aplikace.

 4. Uživatel-podnikatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody způsobené neúmyslně Poskytovatelem Uživateli porušením jakékoliv povinnosti uvedené v těchto Obchodních podmínkách a/nebo v důsledku užití Aplikace a/nebo v důsledku užití Podání. V ostatních případech se výše škody omezuje do výše Odměny uhrazené Uživatelem-podnikatelem.

8. Smlouva o zpracování osobních údajů

 1. Úvodní vymezení
  Vzhledem k tomu, že Aplikaci může využít rovněž Uživatel-podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti, mohou být v rámci Aplikace zpracovávány osobní údaje třetích osob – klientů Uživatele-podnikatele. V takovém případě je Uživatel-podnikatel správcem osobních údajů svých klientů a Poskytovatel je v postavení zpracovatele osobních údajů. Uživatel-podnikatel tak tímto bere na vědomí, že v souladu s článkem 28 GDPR je v takovém případě zapotřebí uzavřít písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů („Smlouva ZOÚ“), jejíž znění je uvedeno dále v tomto článku 8.

 2. Předmět zpracování
  Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele-podnikatele na základě jeho doložených pokynů, v rozsahu údajů zadávaných v rámci jednotlivých formulářů Aplikace za účelem vytvoření Podání, zejména v tomto rozsahu: identifikační a kontaktní údaje klientů (zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, místo narození, rodné číslo);popisné údaje (zejména údaje finanční povahy – personální a mzdové údaje, čísla bankovních účtů, účetní doklady zahrnující osobní údaje apod.);údaje o třetích osobách ve vztahu ke klientovi (identifikační a popisné údaje manžela/manželky/dětí klientů)

 3. Účel zpracování
  Poskytovatel zpracovává osobní údaje za účelem plnění povinností plynoucích pro něj ze Smlouvy uzavřené Uživatelem-podnikatelem. Uživatel-podnikatel osobní údaje shromažďuje a dále zpracovává zejména z důvodu splnění smluvních povinností a plnění povinností plynoucích pro správce s příslušných právních předpisů. 

 4. Záruky Poskytovatele a technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů
  Zpracovatel se zavazuje postupovat při zpracování osobních údajů v souladu s ustanoveními GDPR.
  Uživatel-podnikatel bere na vědomí, že při využití Aplikace jsou využívány servery společnosti Vanio Solutions s.r.o., IČ: 01591762, poskytované společností DigitalOcean, LLC, Frankfurt nad Mohanem Německo (https://www.digitalocean.com/). Tyto osoby jsou tímto zapojeny do zpracování osobních údajů jako tzv. další zpracovatelé. Poskytovatel je oprávněn i bez předchozího písemného souhlasu Uživatele-podnikatele zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele. Poskytovatel je však povinen zajistit, aby jakýkoli další zpracovatel, zapojený do zpracování osobních údajů, dodržoval podmínky zpracování alespoň v rozsahu stejném, jaký je stanoven touto Smlouvou. O zapojení dalšího zpracovatele je Poskytovatel povinen informovat bez zbytečného odkladu na Webu a sdělit jeho identifikační údaje. Uživatel-podnikatel je oprávněn vyslovit vůči těmto změnám odůvodněné námitky.

  Poskytovatel se tímto zavazuje zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a přijmout vhodná opatření. Uživatel-podnikatel se k tomu zavazuje poskytnout součinnost. Mezi taková opatření patří zejména:
  a) pravidla pro předávání osobních údajů a/nebo jejich nosičů klientům Uživatele-podnikatele;
  b) určení omezeného okruhu osob oprávněných k přístupu a k nakládání s osobními údaji;
  c) zajištění prostor a zařízení (datových nosičů), ve kterých jsou uchovávány osobní údaje, proti přístupu neoprávněných osob, a to vhodnými mechanickými a dalšími technickými opatřeními. To zahrnuje zejména uchovávání fyzicky dostupných osobních údajů ve složkách v uzamykatelných schránkách, resp. na vyhrazeném místě v místnostech, kam není umožněn vstup neoprávněných osob.  Mezi další opatření patří např. uzamčení, zaheslování, zabezpečení proti vniknutí třetích osob zvnějšku, tj. zejména skrz síť internet;
  d) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje; a
  e) vedení záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a komu a proč byly předány;
  f) zajištění ze strany Zpracovatele, aby jeho zaměstnanci a spolupracovníci mající přístup k Osobním údajům dle této Smlouvy byli v souladu s platnými právními předpisy vázáni povinností mlčenlivosti ve smyslu GDPR a poučeni o možných následcích pro případ porušení této povinnosti.

 5. Místo zpracování
  Místem zpracování osobních údajů je Česká republika a/nebo některý z členských států Evropské unie. Poskytovatel není oprávněn předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ani provádět zpracování osobních údajů na prostředcích umístěných v třetích zemích. 

 6. Součinnost
  Poskytovatel se zavazuje poskytnout Uživateli-podnikateli veškeré informace potřebné k prokázání, že byly splněny povinnosti stanovené touto Smlouvou ZOÚ, resp. GDPR a umožnit Uživateli-podnikateli nebo jím pověřené třetí osobě kdykoliv na žádost provedení kontroly dodržování této Smlouvy ZOÚ a dodržování technických a organizačních zabezpečení ochrany osobních údajů shromážděných a zpracovaných podle této Smlouvy ZOÚ.

 7. Výmaz údajů
  Poskytovatel na základě rozhodnutí Uživatele-podnikatele a v souladu s jeho pokyny vymaže osobní údaje nebo všechny osobní údaje vrátí Uživateli-podnikateli a/nebo předá jím určené třetí osobě. Učiní tak bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dní od doručení žádosti. Uživatel-podnikatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn vymazat osobní údaje i dříve, a to v případě ukončení Smlouvy ve smyslu čl.  nebo  Obchodních podmínek. Poskytovatel je současně povinen bezodkladně po předání osobní údaje a/nebo jejich kopie vymazat, s výjimkou případů, kdy mu jejich uchování ukládá nebo umožňuje některý z právních předpisů.

 8. Mlčenlivost
  Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při poskytování služeb souvisejících s užíváním Aplikace, zejména mlčenlivost ohledně osobních údajů, které mu byly Uživatelem-podnikatelem poskytnuty v souvislosti s používáním Aplikace ze strany Uživatele-podnikatele. Tato povinnost mlčenlivosti není časově omezená ani není vázána na trvání používání Aplikace Uživatele-podnikatele. 

 9.  Trvání Smlouvy ZOÚ
   Smlouva ZOÚ se sjednává na dobu určitou vázanou na dobu existence Účtu Uživatele-podnikatele. 


9. Řešení sporů

 1. Vztahy a případné spory vzniklé v souvislosti s registrací / použitím Aplikace budou projednávány a rozhodovány podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. V případě Uživatelů-podnikatelů se místní příslušnost soudu stanoví dle sídla Poskytovatele.

10. Informace pro spotřebitele ve smyslu § 1811 Občanského zákoníku

 1. Uživatel, který je spotřebitelem, tímto v souladu s ustanovením § 1823 Občanského zákoníku výslovně požaduje, aby mu Poskytovatel vytvořil a následně vygeneroval Podání bezodkladně po uzavření smlouvy, tj. ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy; Uživatel bere tímto na vědomí, že nemá právo odstoupit od smlouvy ve smyslu § 1837 Občanského zákoníku. 

 2. Kontaktní údaje Poskytovatele: 
  • adresa pro doručování písemností: Zahradníčkova 1220a, Košíře 150 00 Praha 5.
  • adresa Poskytovatele pro doručování elektronické pošty je info@czechtaxesonline.cz

 3. S ohledem na charakter služeb poskytovaných v rámci Aplikace, nevznikají Uživateli za Poskytovatelem žádné náklady na dodání ani náklady za použití komunikačních prostředků na dálku. Aplikace je online nástrojem, k jehož užití je zapotřebí přístupu k internetové síti, a to prostřednictvím některého z internetových prohlížečů v jeho nejaktuálnější verzi.

 4.  Způsob uzavření smlouvy je uveden v článku 3 Obchodních podmínek. Smlouvu lze uzavřít v českém a/nebo anglickém jazyce. Dle volby jazykové verze Uživatelem se uplatní české nebo anglické znění Obchodních podmínek.

 5. Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace ve smyslu článku 7  lze uplatnit u Poskytovatele za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, zejména pak Občanským zákoníkem, a to zejména zasláním e-mailu na info@czechtaxesonline.cz.  
         
 6. Případné spory mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je spotřebitel lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Uživatel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete ZDE. Poskytovatel doporučuje, aby Uživatel, před zahájením mimosoudnímu řešení sporu, kontaktoval Poskytovatele na info@czechtaxesonline.cz.          

11. Trvání a ukončení Smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 2. Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět bez udání důvodu (Poskytovatel emailem na emailovou adresu, kterou Uživatel uvedl) s výpovědní dobou 3 měsíce od doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s účinky ke dni odstoupení, a to emailem na emailovou adresu, kterou Uživatel uvedl, v případě, že: Uživatel nepoužije svůj Účet déle jak 24 měsíců;Uživatel poruší podmínky pro užití Aplikace a/nebo Webu stanovených těmito Obchodními podmínkami;Uživatel se pokusil přihlásit pod jiným Účtem bez vědomí jiného Uživatele;Uživatel se pokusil narušit funkčnost a stabilitu Aplikace.

 4. Po ukončení Smlouvy je Poskytovatel oprávněn vymazat Účet a všechna data Uživatele s výjimkou případů, kdy mu jejich uchování ukládá nebo umožňuje některý z právních předpisů.

12. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.1.2019.

This website uses cookies

We use cookies to provide a function for social media a to analyse our visits.
Cookies are small text files which can be used by websites to make the user experience more effective.

The law states that we can store cookies on your device if they are absolutely necessary for the operation of this website. For all other types of cookies we need your permission.

×