Các mẫu khai hữu ích

Cac tài liệu quan trọng

Đây là những tài liệu hữu ích liên quan đến thuế mà bạn có thể tải về.

Các phòng an ninh xã hội (các thông tin chi tiết)

Tải về

Yêu cầu cấp giấy chứng nhận không nợ

Tải về

Tờ đăng ký thuế thu nhập

Tải về

Yêu cầu hoàn trả thanh toán vượt mức cho bảo hiểm hưu trí

Tải về

Hộp thư điện tử của các phòng thuế

Tải về

Tờ đăng ký bảo hiểm hưu trí

Tải về

Yêu cầu hoàn trả thanh toán vượt mức cho thuế thu nhập

Tải về

Danh sách các tài khoản ngân hàng của các phòng an ninh xã hội

Tải về

Các phòng thuế (các thông tin chi tiết)

Tải về

Địa chỉ các phòng thuế

Tải về

Địa chỉ của các phòng an ninh xã hội

Tải về

Giấy chứng nhận có chỗ ở

Tải về

Chứng nhận đi học (cho ČSSZ)

Tải về

Compensation bonus official application (25 000 czk for self-employed)

Tải về

Compensation bonus application = translated form

Tải về

This is only informative translation; you need to apply in Czech

Tax number application

Tải về

Tuyên bố của cha mẹ thứ hai (không sử dụng khấu trừ cho con)

Tải về

Tuyên bố của người vợ/chồng không làm việc

Tải về

Power of Attorney for Online Taxes s.r.o.

Tải về